Privacy Statement

Netwerk is een naamloze vennootschap en zakelijke dienstverlener, gevestigd te 2018 Antwerpen, Desguinlei 22.

De persoonlijke levenssfeer van (kandidaat) medewerkers, andere relaties en bezoekers van de site is bij deze dienstverlening essentieel. Netwerk behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens dan ook zorgvuldig. Netwerk houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals beschreven in dit statement. Uiteraard kan Netwerk de beveiliging of vertrouwelijkheid tegen hackers, anderen of beveiligingsgebreken niet garanderen.

Netwerk verwerkt persoonsgegevens voor allerlei doelen. Dit in functie van bepaalde wettelijke verplichtingen, in functie van een gerechtvaardigd eigen belang dan wel één van derden (bv. een opdrachtgever) of in functie van het zoeken naar kandidaten.

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of mogelijk te identificeren natuurlijke persoon, als daar zijn adresgegevens, cv,… Bijzondere persoonsgegevens zijn dan weer gegevens over gezondheid, seksualiteit, religieuze overtuiging, strafrechtelijke verleden, ras of etnische afkomst. Netwerk verwerkt deze gegevens niet, tenzij noodzakelijk en mits wettelijke basis.

Concreet.

Persoonsgegevens van de (kandidaat) medewerker worden bewaard en bewerkt om aanbiedingen te kunnen doen, om het profiel en geschiktheid te beoordelen en/of te antwoorden op het verzoek of sollicitatie, om medewerkersbeheer of verloningsadministratie te doen of intern onderzoek en interne audits door te voeren. Netwerk reageert zo ook op vragen van betrokkenen, verbetert haar dienstverlening en waarborgt de veiligheid.

Netwerk verwerkt in dit verband volgende persoonlijke gegevens :

 • naam, woon- en e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens,
 • geboortegegevens, nationaliteit, leeftijd en geslacht,
 • cv, motiviatiebrief, vacature, voorkeuren,
 • informatie over beschikbaarheid,
 • referenties, diploma’s, getuigschriften, werkervaring, trainingen, stages, rijbewijs, werkvergunningen, visa,
 • lidmaatschap van professionele verenigingen,
 • sociale media en profielen (linkedin bv),
 • foto,
 • notities van Netwerk,
 • screenings : integriteitsverklaringen, nevenfuncties,
 • assessementresultaten,
 • personeelsdossier zoals verplicht door de arbeids- fiscale- en socialezekerheidswetgeving,
 • bankrekeningnummers, lonen, tarieven van zelfstandigen,
 • verzuimratio,
 • gegevens bedrijfswagen en andere voordelen,

Door het invullen van het formulier, geeft de kandidaat medewerker Netwerk expliciet toestemming om de verstrekte gegevens te bewaren en aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Netwerk verwerkt tevens de persoonsgegevens van betrokkenen werkzaam bij haar relaties voor het beheer van de prestaties van de medewerkers, om overeenkomsten te sluiten en te laten uitvoeren. Zo worden o.m. verwerkt de namen, contactgegevens (waaronder e-mailadressen, telefoonnummers) en functies.

Netwerk deelt persoonsgegevens met :

 • geautoriseerde medewerkers,
 • opdrachtgevers, bij voorstelling der kandidaten,
 • verwerkers, die gegevens verwerken ten behoeve van Netwerk,
 • anderen, bv. dienstverleners van Netwerk,

De gegevens kunnen worden doorgegeven buiten België. Netwerk heeft de nodige maatregelen genomen om in voorkomend geval te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Behoudens wettelijke verplichtingen, bewaart Netwerk persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van hoger vermelde doelen.

Op elk moment kan worden gevraagd (eigen) persoonsgegevens :

 • in te kijken,
 • te wijzigen,
 • te verbeteren,
 • of te laten verwijderen.

En dit via het adres : gdpr@netwerkbelgium.com.

Op ditzelfde adres kan men terecht voor bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Netwerk, de beperking van de verwerking van persoonsgegevens, de gegevensoverdracht van persoonsgegevens, en dit telkens in de bij wet voorziene gevallen. Aldaar kan tevens de gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens worden ingetrokken.

Men kan zich evident ook wenden tot de Data Protection Assistant Elke Van Linden van Netwerk via gdpr@netwerkbelgium.com of tel +32 3 237 25 37.
Ook voor vragen kan men hier terecht.

Netwerk doet er alles aan om de persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen. Netwerk doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen en strikte procedures. Alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers of anderen die namens Netwerk diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, sluit Netwerk met hen verwerkersovereenkomsten af ter naleving van de privacywetgeving en/of maakt met hen zorgvuldige afspraken desbetreffend. Netwerk heeft procedures opgesteld voor het melden van datalekken. De website van Netwerk wordt gescand op virussen en andere schadelijke software.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoekt Netwerk dit onmiddellijk te melden via gdpr@netwerkbelgium.com.

Netwerk maakt gebruik van cookies, zijnde kleine bestandjes die op uw harde schijf worden opgeslagen, zodat onze website kan herkennen wanneer u onze website bezoekt. U kan uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd.

Netwerk behoudt zich het recht voor deze verklaring te wijzigen in functie van beleidswijzigingen, wijzigingen in de wet of de rechtspraak. Dit statement is laatst gewijzigd op 31/05/2018.

over netwerk

We zijn steeds op zoek naar de mens in de klant, de sollicitant en de collega. Dit trekt mensen aan met ambitie. Onze professionals zijn nieuwsgierig, trots, behulpzaam en ook een beetje zelfkritisch, vooruitdenkend, vriendelijk, klantgericht en fatsoenlijk.

Netwerk NV

BE 0860.110.183
TEL +32 3 237 25 37

Desguinlei 22
2018 Antwerpen

Bredabaan 859 - 2930 Brasschaat
Hendrik van Veldekesingel 150 - 3500 Hasselt

Vacatures in België >>

Netwerk is certified member van Federgon en draagt het project sourcing kwaliteitslabel. Met het oog op eerlijkere concurrentie lanceren de federaties Federgon en Agoria samen het kwaliteitslabel 'Certified Member Project Sourcing'. Met zo'n label geven bedrijven die actief zijn in projectsourcing aan dat ze de sociale en fiscale regelgeving naleven en gaan voor eerlijke concurrentie. Steeds meer bedrijven doen een beroep op projectsourcing, de mogelijkheid om projecten door externe specialisten te laten uitvoeren (outsourcing). De werknemers van projectsourcingbureaus zijn specialisten in hun vakgebied: ingenieurs, informatici, technici, financiële specialisten, marketeers, juristen, HR-medewerkers… Bedrijven uit tal van sectoren kunnen ze inzetten op specifieke projecten waar hun expertise vereist is, en dit voor een korte periode of voor een langdurige opdracht. Op die manier kunnen ondernemingen hun projecten laten uitvoeren door mensen met de nodige kennis en ervaring, op het juiste moment, in de juiste rol, al dan niet op locatie. Bedrijven ondervinden echter soms concurrentievervalsing door malafide praktijken door het niet respecteren van de sociale en fiscale regelgeving. Zo gebeurt het dat lonen onrechtmatig worden aangevuld via het uitbetalen van buitensporige onkostenvergoedingen aan de medewerkers, bijvoorbeeld onder de vorm van een fictieve kilometervergoeding. Het gebeurt ook dat arbeidsovereenkomsten worden opgemaakt vanuit het buitenland, via postbusadressen en fictieve plaats van tewerkstelling om te kunnen genieten van gunstige fiscale regimes. Het resultaat is dat malafide bedrijven prijzen aanbieden die abnormaal lager zijn tegenover de gangbare tarieven. Dit veroorzaakt oneerlijke concurrentie binnen de sector: gedupeerde werknemers kunnen geen beroep doen op hun sociale rechten maar zeker even belangrijk opdrachtgevers zijn mee verantwoordelijk. Bedrijven die een beroep doen op deze medewerkers zijn zich hier niet altijd van bewust. Het kwaliteitslabel zorgt er eveneens voor dat projectsourcing niet kan verglijden in verboden terbeschikkingstelling en dat de regels in het kader van instructierecht weldegelijk worden gerespecteerd. Zo kunnen bedrijven die een beroep doen op projectsourcing er ook van uitgaan dat ze samenwerken met een betrouwbare dienstverlener, zonder risico op sancties. Verder willen Federgon en Agoria met dit initiatief het imago van deze groeiende sector verhogen door garanties te bieden rond de correcte toepassing van de wetgeving en het voortdurend nastreven van een optimale kwaliteit van de dienstverlening bij de opdrachtgever. https://federgon.be/persbericht/news/nieuw-kwaliteitslabel-projectsourcing-voor-eerlijkere-concurrentie-en-een-betere-bescherming-van-w/

Op de hoogte blijven?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.